KVKK Aydınlatma Metni

AYHAN MÜHENDİSLİK TAAHHÜT ELEKTRONİK ELEKTRİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ayhan Mühendislik Taahhüt Elektronik Elektrik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.


Şirketimiz tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda bu metin güncellenecektir.Şirketimiz tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda bu metin güncellenecektir.


1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:


Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:


Kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından, gerçekleştirilecek hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Şirketimizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla EK-1’de yer alan kişisel verilerinizin biri/birkaçı veya tamamı işlenebilir.


Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:


Kişisel verileriniz; Şirketimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız aracılığıyla, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız ile sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.


İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:


Şirketimiz, işlenen kişisel verilerinizi mevzuatla belirlenen sürelerde saklamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca sürenin belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileriniz Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:


KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;


 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak, ayhanmuhendislik.com.tr adresinde yer alan başvuru formu kullanılarak;


 1. Sultançiftliği Mh. 10 Sk. No. 13/A Sultangazi, İstanbul adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,
 2. Kayıtlı Elektronik Posta Yolu ile info@ayhanmuhendislik.com.tr şeklindeki adrese,
 3. Güvenli elektronik imza/mobil imza içerecek şekilde e-posta yoluyla kvkk@ayhanmuhendislik.com.tr şeklindeki e-mail adresine mail ile iletilerek,

yapılabilecektir.


Aşağıda başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgi verilmektedir.

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır)
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru ( Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması )
Sultançiftliği Mh. 10 Sk. No. 13/A Sultangazi, İstanbul
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter Vasıtasıyla Tebligat
Sultançiftliği Mh. 10 Sk. No. 13/A Sultangazi, İstanbul
Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
info@ayhanmuhendislik.com.tr
E- postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli elektronik imza/mobil imza içerecek şekilde e-posta yoluyla.
kvkk@ayhanmuhendislik.com.tr
E- postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirketimiz, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvurunuzu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

Şirketimiz talebinize ilişkin cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirecektir. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, Şirketimizce verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermememiz hâlinde cevap süremizin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

 

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler
İletişim bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler
Fiziksel mekân güvenlik bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem güvenliği bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel verileriniz
Risk yönetimi bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler
Finansal bilgi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin taşeron, tedarikçi yetkilisi veya çalışanının kişisel verileri